Search

可控硅恒流电源

可控硅

顺滑调光,恒流电流

100W(DC24V)/ 150W(DC24V)
300W(DC24V)

可控硅恒压电源

控硅

顺滑调光,恒流电压

100W(DC24V)/ 150W(DC24V)
300W(DC24V)

可控硅磁吸电源

可控硅

磁吸电源,智能调光

100W(DC24V)/ 150W(DC24V)
300W(DC24V)

可控硅控制面板

控硅

智能控制面板

中控大屏 / 一开面板 / 二开面板 / 三开面板 / 四开面板

可控硅功率放大器

控硅

智能调控,功率放大器

300W / 400W / 600W / 1000W

滚动至顶部